tel.: +48 52 569 91 62

Reklamacje

Reklamacja jest roszczeniem złożonym w formie pisemnej, związanym z uszkodzeniem, utratą lub ubytkiem w przesyłce, powstałym w czasie od przyjęcia przesyłki do przewozu aż do jej wydania lub opóźnieniem w przewozie przesyłki.

Zakres i zasady naszej odpowiedzialności regulują odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw i umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.

Reklamacje może złożyć osoba uprawniona. W przypadku spedycji towarów jest to zleceniodawca lub osoba uprawniona do rozporządzania przesyłką (nadawca lub odbiorca).

Roszczenie zleceniodawcy przeciwko spedytorowi winno być złożone spedytorowi w formie pisemnej w ciągu 6 dni od daty, w której klient dowiedział się lub powinien był się dowiedzieć o zaistniałej szkodzie. W terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji spedytor zobowiązany jest do potwierdzenia otrzymania reklamacji i udzielenia wyjaśnień co do sposobu i terminu jej rozpatrzenia.


Do zgłoszenia należy załączyć dokumenty określające stan przesyłki oraz opisać okoliczności powstania szkody/braków.

Reklamacje należy przesłać pocztą na adres:


ENPIRE Sp z o.o., ul. Toruńska 151, 85-880 Bydgoszcz, PL z dopiskiem „Reklamacja”

Dla zachowania terminu można, dodatkowo, przesłać reklamację drogą elektroniczną na adres: biuro@enpire.pl, jednak rozpatrywanie rozpocznie się po otrzymaniu oryginału dokumentów drogą pocztową.

Informujemy, że spisanie protokołu szkody w obecności kierowcy nie jest reklamacją, lecz jedynie wniesieniem zastrzeżeń do stanu przesyłki i samo w sobie nie niesie ze sobą żadnych skutków prawnych.

UWAGA! Złożenie reklamacji nie zwalnia od obowiązku uiszczenia opłaty za usługę spedycyjną.

Dokumenty niezbędne do złożenia reklamacji (należy załączyć do zgłoszenia reklamacyjnego):

  • Poprawnie wypełniony dokument zgłoszenia reklamacyjnego,
  • Oryginał listu przewozowego z wpisanymi zastrzeżeniami odnośnie przesyłki,
  • Protokół szkody – określa m.in. rodzaj, okoliczności i rozmiar szkody. Jest dokumentem dwustronnym spisanym przez odbiorcę i kierowcę dostarczającego przesyłkę. Oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem*,
  • Kopię faktury handlowej i specyfikacji handlowej towarzyszącej przesyłce, potwierdzoną za zgodność z oryginałem*,
  • Wyliczenie poniesionej straty,
  • Nazwę banku i numer konta, na które ma zostać przelane ewentualne odszkodowanie,
  • Zdjęcia dokumentujące stan przyjęcia przesyłki przez odbiorcę.

*kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem to kopia dokumentu, którego zgodność z oryginałem dokumentu została potwierdzona pieczątką firmową i własnoręcznym podpisem osoby upoważnionej do reprezentacji składającego reklamację.

Brak ww. dokumentów uniemożliwi rozpatrzenie reklamacji. W szczególnych przypadkach spedytor ma prawo żądać dodatkowych dokumentów, koniecznych do rozpatrzenia reklamacji.

Roszczenie względem spedytora ulega przedawnieniu po upływie jednego roku od:

  • w przypadku roszczeń z tytułu uszkodzenia lub braków w przesyłce – od dnia jej dostarczenia,
  • w przypadku całkowitej utraty przesyłki lub dostarczenia jej z opóźnieniem 0 od dnia w którym przesyłka miała być dostarczona,
  • we wszystkich innych przypadkach – od dnia wykonania zlecenia.

Przedawnienie w praktyce oznacza, iż po upływie wskazanego terminu spedytor lub przewoźnik umowny, nie będzie zobowiązany do wypłaty odszkodowania i nie uwzględni żądania reklamacyjnego, nawet w sytuacji, gdyby co do zasady, ponosił odpowiedzialność za powstałą szkodę.

Po rozpatrzeniu złożonej reklamacji, spedytor prześle odpowiedź w formie pisemnej lub – w przypadku złożenia takiego wniosku przez reklamującego – za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Odpowiedź spedytora na reklamację jest ostateczną decyzją spedytora w ramach postępowania reklamacyjnego.

ZGŁOSZENIE REKLAMACJI


PROTOKÓŁ SZKODY

Szybkie linki

 

Administratorem danych jest ENPIRE sp z o.o., ul. Toruńska 151, 85-880 Bydgoszcz.

Pełny obowiązek informacyjny dostępny jest na: www.enpiretransport.pl/obowiązek-informacyjny/